کارخانه خوراک طیورمتشکل

  • کارخانه خوراک دام طیور با تمام توان مشغول به کار بوده و نیازمندی مرغداری های شهرستان را برطرف می نماید