چشم انداز شرکت

با توجه به رشد و توسعه شرکت صنایع بسته بندی و توزیع در آینده گسترش پیدا کرده و توانایی برطرف کردن نیازهای شهرهای همجوار را نیز خواهیم داشت