فروشگاه

فروشگاه شرکت واقع در خیابان امام خمینی بوده و هم روزه و از ساعت 7 صبح الی 23 به مردم خدمت رسانی نموده و عرضه مستقیم گوشت گرم نیز وجود دارد