سردخانه

سردخانه شرکت واقع در گشتارگاه بوده و امکان منجمد نمودن گوشت های گرم در دارد که در زمان مورد نیاز بتوان وارد بازار فروش گردد